Chinese (Mandarin)/Transport

汉字(Chinese character) 拼音(Chinese pinyin) 英语(English)
汽车 qì chē car automobile
飞机 fēi jī airplane
火车 huǒ chē train
自行车(台湾:单车) zì xíng chē(台湾:dān chē) bicycle bike
飞机场 fēi jī chǎng airport
地铁 dì tiě metro subway underground