Chinese (Mandarin)/Transport

汉字 (Chinese character) 拼音 (Chinese pinyin) 英语(English)
汽车 qìchē car, automobile
飞机 fēijī airplane
火车 huǒchē railway train
自行车/脚踏车 (台湾:单车) zìxíngchē/jiǎotàchē(Taiwan:dānchē) bicycle
巴士/公交车 (台湾:公车) bāshì/gōngjiāochē(Taiwan:gōngchē) bus
出租车(台湾:计程车) chūzūchē(Taiwan:jìchéngchē) taxi
地铁 dìtiě metro, subway, underground
chuáng ship
飞机场 fēijīchǎng airport
地铁站 dìtiězhàn subway station
火车站 huǒchēzhàn railway station