Mandarin - Simplified Han character
汉字 - 简化字
Hanyu Pinyin
汉语拼音
English
英语
饭* fàn food
guǒ fruit
果汁 guǒzhī fruit juice
苹果 píngguǒ apple
香蕉 xiāngjiāo banana
草莓 cǎoméi strawberry
芒果 mángguǒ mango
chéng orange
杨桃/羊桃 yángtáo starfruit
汉堡包 hànbǎobāo hamburger
三明治/三文治 sānmíngzhì/sānwénzhì sandwich
猪肉 zhūròu pork
鸡肉 jīròu chicken
牛肉 niúròu beef
羊肉 yángròu mutton
鱼肉 yúròu fish (as meat)
tāng soup
面包 miànbāo bread
鸡蛋 jīdàn egg
米饭 mǐfàn rice
面条 miàntiáo noodles
* Depending on context, 饭 can have a different meaning. 一碗饭 means a bowl of rice.