Catalan/Common phrases

Catalan (Romance)

edit
Translation Phrase IPA Literal meaning
Catalan: català, valencià [kətəˈlɑ], [vałensi'ɑ]
hello: hola [ˈɔlə]
good-bye: adéu [əˈðew] (go) to God
please: si us plau, sisplau [sisˈplɑw] if it pleases
thank you: gràcies; mercès [ˈgrɑsjəs]; [mərˈsɛs]
sorry: perdó [pərˈðo] Pardon
that one: aquest (m.); aquesta (f.) [əˈkɛt]; [əˈkɛstə]
how much?: quant val; quant és [ˈkwɑmˈbɑl]; [ˈkwɑnˈes] what value; how much is (it worth)
yes: [ˈsi]
no: no [ˈno]
I don’t understand: No ho entenc [ˈnowənˈteŋ]
Where's the bathroom?: On és el bany?; on és el lavabo? [ˈonˈezəlˈβɑɲ]; [ˈonˈezəlləˈβɑβu]
generic toast: Salut! [səˈlut] health
Do you speak English?: Que parleu anglès? (formal), Que parles anglès? (informal) Parles anglés?

(valencian)

[kəpərˈlɛwənˈglɛs]; [kəˈpɑrləzənˈglɛs]
Do you speak Catalan?: Que parleu català? (formal), Que parles català? (informal) Parles valencià?

(valencian)

[kəpərˈlɛwkətəˈlɑ]; [kəˈpɑrləskətəˈlɑ]