Bune Ğonatan! Lingaust by the Direct Method

Bune Ğonatan! Qes es la stur dun ğuven anglian qe va visitar a seu amiq natre națiu europei... o is sembla.

Unesim capitul (1.esim capitul) edit

 
An cită
 
Il sqri nun ditar.

1 de mai edit

Un om es nan cită. L'om sqri un ditar. L'om vi an cită.

Es l'om nan cită? Si, il es nan cită.

Es l'om intu... un om? Non, il non es intu'n om. Il es nan cită.

Es l’om nun trĕn? Non, il non es nun trĕn. Il es nan cită. L’om es nan cită.

Sqri l’om un ditariu? Si, il sqri un ditariu.

U ditariu sqri un om? Non, u ditariu non sqri un om. Un ditariu non sqri. Un om sqri. L’om sqri’l ditariu?

Vi la cită a l’om? Non, la cită non vi a l’om. An cită no vi. Un om vi. ¿Vi l’om la cită? Si, l’om vi la cită.

Ŭn es l’om? Il es nan cita. Qe sqri l’om? Il sqri an ditariu. Qe vi l’om? Il vi an cită. Il es nan cită i sqri un ditariu i vi an cită.

Es l’om nun ditariu? Non, il sqri nun ditariu. L’om vi an om? Non, il non vi an om; il vi an cită.

L’om es gran, l’om es bun i l’om es inteligent. Il pens. Il pens su la cită. Il pens: Q’es la cită? Es la cită bun? Es la cita gran?

L’om sqri an cită? Non, il non sqri an cită; an cită es gran. Il sqri un ditariu; un ditariu non es gran.

U ditariu pens su l’om? Non, un ditariu non pens. Un om pens. Il pens su’l ditariu i pens su la cită.

Il sqri nun ditariu. Il sqri su la cită. Il sqri: “La cită es bun i la cită es gran”.

Il pens: “La cită es bun”; il pens qe la cită es bun. Il pens: “La cita es gran”; il pens qe la cită es gran. Il pens su la cita ‘il pens su’l ditaru.

Q’es un ditariu? U ditariu es ŭn l’om sqri; il sqri nu ditariu. Nu ditariu, l’om sqri su la cită. Un ditariu, l’om non sqri su’l tren; l’om es na cită, ni nu tre. Il non pens su’l cită, la cită de Munič.

Q’es la cită? Qe’s Munič. Ŭn es Munič? Qes’ ŭn es l’om. Ŭn es l’om? Il es in Munič?

Si, Munič es an gran cită i an bun cită. L’om pens qe Munič es an bun cită, ‘il pens qe qes’ an gran cită. L’om es inteligent. Il di: “Bune, Munič! Il es un bun om.

L’om s’aţ i pens: “Ŭn es u tren? Il vi… il vi u tren! Il pens: “U tren!” Aqur il non pens su’l ditariu ni su la cită; il pens su’l tren.