Belarusian/Lesson 16

Countries and Nationalities edit

Here are Belarusian names for major countries and nationalities.

Country Nationality (Masculine) Nationality (Feminine) Adjective In English
Белару́сь белару́с белару́ска белару́скі Belarus
Расія ру́скі ру́ская ру́скі Russia
Украіна украінец украінка украінскі Ukraine
Узбекіста́н узбе́к узбе́чка узбе́цкі Uzbekistan
Казахста́н каза́х каза́шка каза́хскі Kazakhstan
Гру́зія грузін грузінка грузінскі Georgia
Літва́ літо́вец літо́ўка літо́ўскі Lithuania
Малдо́ва, Малда́вія малдава́нін малдава́нка малда́ўскі Moldova
Ла́твія латы́ш латы́шка латы́шскі Latvia
Арме́нія армянін армя́нка армя́нскі Armenia
Эсто́нія эсто́нец эсто́нка эсто́нскі Estonia
По́льшча паля́к паля́чка по́льскі Poland
Чэ́хія чэх чэ́шка чэ́шскі Czech Republic
Ве́нгрыя венгр венге́рка венге́рскі Hungary
Румы́нія румы́н румы́нка румы́нскі Romania
Баўга́рыя баўга́рын баўга́рка баўга́рскі Bulgaria
Се́рбія серб се́рбка се́рбскі Serbia
Герма́нія не́мец не́мка няме́цкі Germany
Фра́нцыя францу́з францу́жанка францу́зскі France
Вялікабрыта́нія брыта́нец брыта́нка брыта́нскі Great Britain
А́нглія англіча́нін англіча́нка англійскі England
Шатла́ндыя шатла́ндзец шатла́ндка шатла́ндскі Scotland
Уэ́льс валіец валійка валійскі Wales
Шве́цыя швед шве́дка шве́дскі Sweden
Фінля́ндыя фін фінка фінскі Finland
Да́нія датча́нін датча́нка да́цкі Denmark
Нідэрла́нды, Гала́ндыя гала́ндзец гала́ндка гала́ндскі the Netherlands
Іспа́нія іспа́нец іспа́нка іспа́нскі Spain
Іта́лія італья́нец італья́нка італья́нскі Italy
А́ўстрыя аўстры́ец аўстры́йка аўстры́йскі Austria
Швейца́рыя швейца́рац швейца́рка швейца́рскі Switzerland
Грэ́цыя грэк грача́нка грэ́цкі Greece
Ту́рцыя ту́рак турча́нка турэ́цкі Turkey
Індыя інды́ец інды́йка інды́йскі India
Кітай кіта́ец кіта́йка кіта́йскі China
Манго́лія манго́лец манго́лка манго́льскі Mongolia
Япо́нія япо́нец япо́нка япо́нскі Japan
Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі, ЗША амерыка́нец амерыка́нка амерыка́нскі the USA
Кана́да кана́дзец кана́дка кана́дскі Canada
Аўстра́лія аўстраліец аўстралійка аўстралійскі Australia
- ара́б ара́бка ара́бскі Arab
- яўрэ́й яўрэ́йка яўрэ́йскі Jew
- цыга́н цыга́нка цыга́нскі Gipsy
- тата́рын тата́рка тата́рскі Tatar
- індзе́ец індыя́нка індзе́йскі Native American


Adjectives edit

The Accusative form of adjectives and other attributive words depends on the word. If its Accusative ending is like Nominative, then the adjective is also like Nominative; if it is like the Genitive - the Adjective gets the ending of the Genitive.

Nominative Accusative
Masculine ы (i) ы (i) or ога (ага)/ёга (яга)
Neuter ое(ае)/ яе ое(ае)/ яе
Feminine ая (яя) ую (юю)
Plural ыя () ыя () or ых ()