Albanian/Unchangeable

 • above : sipër
 • Under : nën
 • In front of : përpara
 • Behind : prapa
 • Away : larg
 • Then : atëherë
 • A lot of : shumë
 • Far from : larg prej
 • Near : pranë
 • From : nga
 • With : me
 • Without : pa
 • in :
 • And : dhe
 • But : por
 • However : megjithatë
 • If : nëse
 • Or : ose
 • Because : sepse
 • About : për
 • Inside : brenda
 • Outside : përjashta
 • Between : midis
 • For : për
 • To : te, tek
 • Don't : nuk
 • Don't : s'
 • Don't : mos