• what time is it?
 • sa është ora?
 • It's eight o'clock
 • është tetë
 • It's five past eight
 • është tetë e pesë
 • It's quarter past eight
 • është tetë e cerek
 • It's half past eight
 • është tetë e gjysëm
 • It's twenty five to nine
 • nëntë pa njëzetë e pesë