Cardinals edit

 • 0 - zero
 • 1 - një
 • 2 - dy
 • 3 - tre or tri
 • 4 - katër
 • 5 - pesë
 • 6 - gjashtë
 • 7 - shtatë
 • 8 - tetë
 • 9 - nëntë
 • 10 - dhjetë
 • 11 - njëmbëdhjetë
 • 12 - dymbëdhjetë
 • 13 - trembëdhjetë
 • 14 - katërmbëdhjetë
 • 15 - pesëmbëdhjetë
 • 16 - gjashtëmbëdhjetë
 • 17 - shtatëmbëdhjetë
 • 18 - tetëmbëdhjetë
 • 19 - nëntëmbëdhjetë
 • 20 - njëzet
 • 21 - njëzet e një
 • 22 - njëzet e dy
 • 23 - njëzet e tre
 • 24 - njëzet e katër
 • 25 - njëzet e pesë
 • 26 - njëzet e gjashtë
 • 27 - njëzet e shtatë
 • 28 - njëzet e tetë
 • 29 - njëzet e nëntë
 • 30 - tridhjetë
 • 40 - dyzet
 • 50 - pesëdhjetë
 • 60 - gjashtëdhjetë
 • 70 - shtatëdhjetë
 • 80 - tetëdhjetë
 • 90 - nëntëdhjetë
 • 100 - njëqind
 • 101 - njëqindenjë
 • 102 - njëqindedy
 • 103 - njëqindetre
 • 104 - njëqindekatër
 • 105 - njëqindepesë
 • 106 - njëqindegjashtë
 • 107 - njëqindeshtatë
 • 108 - njëqindetetë
 • 109 - njëqindenëntë
 • 200 - dyqind
 • 300 - treqind
 • 400 - katërqind
 • 500 - pesëqind
 • 600 - gjashtëqind
 • 700 - shtatëqind
 • 800 - tetëqind
 • 900 - nëntëqind
 • 1,000 - njëmijë
 • 1,001 - njëmijenjë
 • 1,002 - njëmijedy
 • 1,003 - njëmijetre
 • 1,004 - njëmijekatër
 • 1,005 - njëmijepesë
 • 1,006 - njëmijegjashtë
 • 1,007 - njëmijeshtatë
 • 1,008 - njëmijetetë
 • 1,009 - njëmijenëntë
 • 2,000 - dymijë
 • 3,000 - tremijë
 • 4,000 - katërmijë
 • 5,000 - pesëmijë
 • 6,000 - gjashtëmijë
 • 7,000 - shtatëmijë
 • 8,000 - tetëmijë
 • 9,000 - nëntëmijë
 • 1,000,000 - milion
 • 1,000,000,000 - miliard
 • 1,000,000,000,000 - trilion

Ordinals edit

 • First : i parë
 • Second : i dytë
 • Thirth : i tretë
 • Fourth : i katërt
 • Fifth : i pestë
 • Sixth : i gjashtë
 • Seventh:i shtatë
 • Eighth: i tetë
 • Ninth:i nëntë
 • Tenth:i dhjetë