Albanian/Body

 • Head : Kokë
 • Hair : Flokë
 • Ears : Veshë
 • Nose : Hundë
 • Mouth : Gojë
 • Lips : Buzë
 • Body : Trup
 • Legs : Këmbë
 • Knees : Gjunjë
 • Feet : Këmbë
 • Arm : Krah
 • Hands : Duar
 • Fingers : Gishatat
 • Nails : Thonjtë
 • Eyes : Sytë
 • Neck : Qafë