Albanian/Body

 • Head :Kokë;
 • Hair :Flokë;
 • Ears :Veshë;
 • Nose :Hundë;
 • Mouth :Gojë;
 • Lips :Buzë;
 • Body :Trup;
 • Legs: Këmbë;
 • Knees :Gjunjë;
 • Feet :Këmbë;
 • Arm :Krah;
 • Hands :Duar;
 • Fingers :Gishatat;
 • Nails :Thonjtë;
 • Eyes :Sytë;
 • Neck :Qafë