Afrikaans/Vocabulary/Irregular Plurals

Below is a list of irregular plurals in Afrikaans or plurals that are not as obvious as should seem. This list does not take commonality into account, so certain words may be supplanted by others in actual use.

Short Vowels edit

Irregular Forms w/Pronunciation
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur. Sing. Pronunciation Plur. Pronunciation Extra Notes
advice; counsel
raad
raadgewinge
raadgewings
/rɑːt/
/rɑːtˈχɪə̯.vəŋə/
bid
bod
bot
botte
/bot/
/ˈbot.tə/
(black)smith
smid
smede
/smət/
/smˈɪə̯də/
blessing
seën
seëninge
/sɪə̯n/
/ˈsɪə̯nəŋə/
commandment
gebod
gebooie
/χəˈbot/
/χəˈboːi̯ə/
city
stad
stede
/stat/
/ˈstɪə̯də/
dale
dal
dale
/dal/
/ˈdɑːlə/
defect; flaw
gebrek
gebreke
/χəˈbrɛk/
/χəˈbrɪə̯kə/
dwarf
dwerg
dwerge
/dwɛrχ/
/ˈdwɛr.ɡə/
Form isn't irregular; Pronunciation is.
enjoyment; delight
genot
genietinge
genietings
/χəˈnot/
/χəˈni.təŋə/
(narrow) footbridge
ladder bridge
steg
stegge
/stɛχ/
/stɛχə/
game
spel
spele
/spɛl/
/ˈspɪə̯lə/
glass
glas
glase
/χlas/
/ˈχlɑːsə/
god
god
gode
/χot/
/ˈχʊədə/
hole
gat
gate
/χat/
/ˈχɑːtə/
member
lid
lede
/lət/
/ˈlɪə̯də/
mountain
berg
berge
/bɛrχ/
/ˈbɛr.ɡə/
Form isn't irregular; Pronunciation is.
offer, proffer
aanbod
aanbiedinge
/ˈɑːn.bot/
/ˈɑːn.bi.dəŋə/
order
bevel
bevele
/bəˈfɛl/
/bəˈfɪə̯lə/
page
blad
blaaie
/blat/
/blɑːɪ̯ə/
prayer
gebed
gebede
/χəˈbɛt/
/χəˈbɪə̯də/
rank, file, line
gelid
geledere
/χəˈlət/
/χəˈlɪə̯.dərə/
road
pad
paaie
/pat/
/pɑːɪ̯ə/
shirt
hemp
hemde
/ɦɛmp/
/ˈɦɛmdə/
ship
skip
skepe
/skəp/
/ˈskɪə̯pə/
siege
beleg
beleëringe
beleërings
/bəˈlɛχ/
/bəˈlɪə̯.rəŋə/
/bəˈlɪə̯.rəŋs/
time
tyd
tye
/tyt/
/ˈtyə/
tortoise
skilpad
skilpaaie
/skəlˈpat/
/skəlˈpɑːɪ̯ə/

Long Vowels edit

Irregular Forms
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur.
corporal
korporaal
korporaals
cousin
neef
neefs
uncle
oom
ooms

Diphthongs edit

Irregular Forms
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur.
boy; son
seun
seuns
brother
broer
broers
lion
leeu
leeus
an (olden) rifle
roer
roers

Plurals with a Circumflex edit

Important "-f" Irregulars
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur. Sing. Pronunciation Plur. Pronunciation Extra Notes
back
rug
rûe
/rœχ/
/rœːə/
bridge
brug
brûe
brugge
/brœχ/
/brœːə/
/brœːχə/
harrow
eg
eê
egge
/æχ/
/æːə/
/æːχə/
ridge
rug
rûens
/rœχ/
/rœːəns/
sow
sog
sôe
sogge
/sɔχ/
/soːə/
/soːχə/
trough
trog
trôe
/trɔχ/
/troːə/
wedge
wig
wîe
/vəχ/
/vəːə/

Ending in "-ie" edit

In every instance, the below words pluralize as "-ieë".

Irregular Forms
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur. Alt. Plur.
alkali
alkali
alkalië
alkali's
allegory
allegorie
allegorieë
allergy
allergie
allergieë
amnesty
amnestie
amnestieë
amphibian
amfibie
ambifieë
analogy
analogie
analogieë
anomaly
anomalie
anomalieë
antinomy
antinomie
antinomieë
antipathy
antipatie
antipatieë
apology
apologie
apologieë
artery
arterie
arterieë
bacterium (-a)
bakterie
bakterieë
bakteries
bibliography
bibliografie
bibliografieë
biography
biografie
biografieë
bibliography
bibliografie
bibliografieë
cacography
kakografie
kakografieë
cacophony
kakofonie
kakofonieë
category
kategorie
kategorieë
causerie
causerie
causerieë
chrestomathy
chrestomatie
chrestomatieë
copy
kopie
kopieë
deanery
dekanie
dekanieë
domicile
domisilie
domisilieë
doxology
doksologie
doksologieë
drapery
draperie
draperieë
dynasty
dinastie
dinastieë
elegy
elegie
elegieë
fairyland
feërie
feërieë
fantasy
fantasie
fantasieë
felony
felonie
felonieë
fury
furie
furieë
genealogy
genealogie
genealogieë
genius
genie
genieë
gram calorie
gramkalorie
gramkalorieë
haplography
haplografie
haplografieë
harmony
harmonie
harmonieë
hierachy
hiërargie
hiërargieë
homily
homilie
homilieë
ideology
ideologie
ideologieë
industry
industrie
industrieë
knie
knie
knieë
industry
industrie
industrieë
melody
melodie
melodieë
monopoly
monopolie
monopolieë
parochial board
diakonie
diakonieë
phantasmagoria
fantasmagorie
fantasmagorieë
phototype
fototipie
fototipieë
phylactery
filakterie
filakterieë
theory
teorie
teorieë
(rugby) try
drie
drieë

Ending in "-f" edit

Important "-f" Irregulars
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur. Sing. Pronunciation Plur. Pronunciation
plot (of land)
erf
erwe
court (of law)
hof
howe
/ɦɔf/
/ˈɦʊə.və/
grave
graf
grafte

"-ere" and "-ens" plurals edit

Forms
Ending in -ere
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur.
good
goed
goedere
nation, people
volk
volke
volkere
song
lied
liedere
state of mind and heart
gemoed
gemoedere
Ending in -ens
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur.
bed
bed
beddens
bath
bad
baddens
feeling
gevoel
gevoelens
guy
ou
ouens
hat
hoed
hoede
hoedens
heap, stack, pile
mied
miede
miedens
pig
vark
varke
varkens
sweetheart
nooi
nooiens
wagon
wa
waens
woman
vrou
vroue
vrouens
young
jong
jongens
young lady
juffrou
juffroue
juffrouens

Words with Two Plurals edit

In such a list, the more common forms are given first.

Irregular Forms
English Afrikaans Sing. Afrikaans Plur.
phobia
fobie
fobies
fobieë
meerkat
meerkat
meerkatte
meerkaaie
museum
museum
museums
musea
terminus
terminus
terminusse
termini
technician
tegnikus
tegnikusse
tegnici