Þe ettbære Garden/W

Sortable table
Name Bilþ Genus Observierungen
Watersellerie (f) þie Watersellerie Oenanthe javanica Genieted in Suþeastasien and þen Ferrneasten.
Wunderberie (f) þie Wunderberie Synsepalum dulcificum ane Berie, æfterþem man scie ittþ, lætþ sure Fœden (swilce Zitronen and Limonen) swœt smækken.
a 6 1979-07-23 cannot
c 4 1492-12-08 be
e 0 1601-08-13 sorted.