The formula Sang Xing Tang, designed to moisten the lungs, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Sang Ye 桑实 3
2 Xing Ren 杏仁 6
3 Sha Shen 沙参 6
4 Chuan Bei Mu 川贝母 3
5 Dan Dou Chi 淡豆豉 3
6 Shan Zhi Pi 山栀皮 3
7 Li Pi 梨皮 6

back to :