Open main menu

The Three Kingdoms of China

The Three Kingdoms of China

This book covers one of the most turbulent periods during the era of the Three Kingdoms of China, starting from 184 AD as the Han Dynasty began to collapse after the Yellow Turban Rebellion and ending at 280 AD when the last of the Three Kingdoms fell to the Jin Dynasty.

Table of contentsEdit

Events (Chronologically)Edit

The Rise of the Three KingdomsEdit

The Wars of the Three KingdomsEdit


Decline of the Three KingdomsEdit

Notable FiguresEdit

Han DynastyEdit

 • Dong Zhuo
 • Diao Chan

Shu-Han DynastyEdit

 • Liu Bei
 • Zhuge Liang

The Five Tigers GeneralEdit

 • Zhao Yun
 • Guan Yu
 • Zhang Fei
 • Ma Chao
 • Huang Zhong

Wu DynastyEdit

 • Sun Jian
 • Sun Ce
 • Sun Quan


Cao-Wei DynastyEdit

 • Cao Cao
 • Sima Yi
 • Xiahou dun

Five Elite Generals of WeiEdit

 • Zhang Liao
 • Yue Jin
 • Yu Jin
 • Zhang He
 • Xu Huang