Pronouns ~ සර්වනාම පද

1.3 Pronouns

Pronouns edit

First person pronouns edit

Singular Plural
Subjective: මම (I; mamə)
Objective: මා (Me; )
Subjective: අපි (We; api)
Objective: අප (Us; apə)

Second person pronouns edit

Singular Plural
Masculine:
Subjective: තෝ (You; thō)
Objective: තා (You; thā)
Subjective: තොපි/තෙපි (You; thopi/thepi)
Objective: තොප (You; thopə)
Feminine:
Subjective: තී (You; thī)
Objective: තා (You; thā)

Third person pronouns edit

Singular Plural
Masculine:
Subjective: ඔහු (He; ohu)
Objective: ඔහු (Him; ohu)
Subjective: ඔවූහු (They; owūhu)
Objective: ඔවුන් (Them; owun)
Feminine:
Subjective: ඈ/ඇය (She; ǣ/æyə)
Objective: ඈ/ඇය (Her; ǣ/æyə)
Neuter:
Subjective: ඌ (It; ū)
Objective: ඌ (It; ū)
Subjective: උන් (It; un)
Objective: උන් (It; un)
Masculine:
Subjective: හේ/හෙතෙම (He; hē/hethemə)
Objective: ඔහු (Him; ohu)
Subjective: ඕතුමූ (They; ōthumū)
Feminine:
Subjective: ඕ/ඕතොමෝ (She; ō/ōthomō)
Objective: ඈ/ඇය (Her; ǣ/æyə)