Pinyin/Truth is infinite

Truth is infinite, human beings can not fully know the truth, and can only gradually understand the truth in practice.

Zhēnlǐ shì wúxiàn de, rénlèi bù kěnéng wánquán rènshí zhēn​​lǐ, zhǐnéng zài shíjiàn zhōng zhúbù liǎojiě zhēnlǐ.