Pinyin/Roman Alphabet

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Roman alphabet, also called Latin alphabet, that is ABC. It is the most common alphabet in the world. Roman alphabet has 26 letters. The 26 letters are a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z in sequence.

Roma zihmuu, yě jiàozuò Latin zìmǔ, yějiùshì ABC, shì shìjièshàng zuì tōngxíng de zìmǔ. Roma zìmǔ yǒu 26 gè, shùnxù shì: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z