Pinyin/Knowledge is infinite

The Universe is infinite, and knowledge is infinite as well. We can only make use of knowledge through practice.

Yǔzhòu shì wúxiàn de, zhīshí yěshì wúxiàn de. Zhǐyǒu tōngguò shíjiàn cáinéng lìyòng zhīshí.