Pinyin/Hanyu Pinyin

See also: Pinyin

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Hanyu Pinyin is the most widely-used Latinized Chinese writing system.

Hahnyuu Pinyin shì zuì guǎngfàn shǐyòng de Latinhuà Zhōngwén shūxiě xìtǒng.


Hanyu Pinyin is the standard of China as well as the UN. It is the most popular Romanized Chinese system in the world nowadays.

Hànyǔ Pīnyīn shì Zhōngguó de biāozhǔn yěshì Liánhéguó de biāozhǔn, shì jīntiān shìjièshàng zuì liúxíng de Romahuà Zhōngwén shūxiě xìtǒng.