Pinyin/Dialectics

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Dialectics is the method of analysis.

biahnzhehngfaa jiuhshih fenxi d fangfaa.