Pinyin/Alphabet

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Alphabet is the smallest system among the phonetic writing systems, with the least distinctive units, that is graphemes. Such as Latin alphabet originated from the alphabet used in Latin language, and Arab alphabet originated from the alphabet used in Arab language. The feature of alphabet is the letters basically corresponded to phonemes of the spoken language of that particular language.

zihmuu xihtoong shih pinyin wernzih xihtoong dangzhong zuihxiaao d, shuhliahng zuihshaao d qubierxihng danweih, yeejiuhshih zihsuh. rur yuarnzih Latin-yuu suoo caaiyohng zihmuu d Latin zihmuu, her yuarnzih Arab-yuu suoo caaiyohng zihmuu d Arab zihmuu. zihmuu-xihtoong d tehdiaan shih zihmuu dahzhihshahng duihyihng gai yuuyarn koouyuu zhong d yinweih.