Traditional Chinese Medicine/Softening Hard Lumps By Resolving Phlegm

  1. Xiao Luo Wan
  2. Bie Jia Jian Wan
  3. Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang

back to :

Last modified on 8 October 2012, at 15:28