Traditional Chinese Medicine/Removing Stagnancy By Warming Yang

  1. Da Huang Fu Zi Tang
  2. Wen Pi Tang
  3. Ji Chuan Jian
  4. Gui Zhi Jia Shao Yao Da Huang Tang

back to :

Last modified on 8 October 2012, at 15:15