Traditional Chinese Medicine/Clearing Away Heat With Pungent And Cold Herbs

  1. Bai Hu Tang
  2. Bai Hu Jia Ren Shen Tang
  3. Bai Hu Jia Gui Zhi Tang
  4. Zhu Ye Shi Gao Tang
  5. Xin Yi Qing Fei Tang

back to :

Last modified on 8 October 2012, at 15:08