Chinese Medicinal Formulas/Prescriptions for Promoting the Flow of Qi

PrescriptionsEdit

  • Yueju Wan
  • Chaihu Shugan San
  • Banxia Houpo Tang
  • Gualou Xiebai Baijiu Tang
  • Zhishi Xiaopi Wan
  • Houpo Wenzhong Tang
  • Tiantai Wuyao San
Last modified on 19 March 2010, at 09:38